ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อแม่ดีเด่นราชภัฏในกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 และเพื่อประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช 2563 

Read more

ร่วมใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563
 ร่วมใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ วันที่ 21 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2563

Read more

ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ Office 365

Office 365 คือ โปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Cloud ได้ โดยเปลี่ยน รูปแบบการใช้งานโปรแกรมจากบน PC ไปใช้งานออนไลน์บน Cloud ทําให้สามารถทํางานที่ไหนก็ได้เฟย์ เอกสารถูกเก็บออนไลน์บน Cloud จะดึงมาใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ เป็นการ Backup เอกสารไปในตัว หากเครื่อง เสียหาย แต่เอกสารไม่หาย สามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นแชร์ไฟล์เอกสาร, ตารางนัดหมายการ ประชุมต่างๆ และยังมีบริการออนไลน์อื่นๆ ให้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือการ ประชุม ซึ่งจะทําให้การทํางานในองค์กรง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ สํานักงานอธิการบดี จึงขอ ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Office 365 ให้กับบุคลากรและคณาจารย์ในหน่วยงานของท่านได้นําไปใช้งาน โดยมี เงื่อนไขการใช้งาน

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒

อาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชาดําเนินการกรอกผลการเรียนและยืนยันให้เรียบร้อย และจะต้องพิมพ์ บ.๔ และดําเนินการส่งให้คณะตรวจสอบและยืนยันผ่านระบบ (ผลการเรียนที่จะกรอกผ่าน ระบบจะต้องเป็นผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒ เท่านั้น ทั้งนี้ระบบการกรอกผลการเรียนออนไลน์ จะเปิดให้กรอกผลการเรียนเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจะปิดการกรอกข้อมูลและ ยืนยันข้อมูลในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

Read more

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ได้ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่ดี มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ได้ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่ดี มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยสามารถออกแบบฟอร์มประวัติ จำนวน 6 ชุด พร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อ จำนวน 2 แผ่น กลับมายังคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563

Read more