ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์ และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เ[…]

Read more

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ วันที่ 21 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2563

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒

อาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชาดําเนินการกรอกผลการเรียนและยืนยันให้เรียบร้อย และจะต้องพิมพ์ บ.๔ และดําเนินการส่งให้คณะตรวจสอบและยืนยันผ่านระบบ (ผลการเรียนที่จะกรอกผ่าน ระบบจะต้องเป็นผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒ เท่านั้น ทั้งนี้ระบบการกรอกผลการเรียนออนไลน์ จะเปิดให้กรอกผลการเรียนเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจะปิดการกรอกข้อมูลและ ยืนยันข้อมูลในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

Read more

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ได้ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่ดี มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ได้ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่ดี มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยสามารถออกแบบฟอร์มประวัติ จำนวน 6 ชุด พร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อ จำนวน 2 แผ่น กลับมายังคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563

Read more

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบ[…]

Read more

เชิญชวนให้นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี สมัครเข้าร่วมเป็น อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ

เชิญชวนให้นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลร[…]

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยฯ งบประมาณเงินรายได้ 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การอนุมั[…]

Read more