กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการบริหารและพัฒนาคุณภาพหน่วยงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว[…]

Read more

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณ[…]

Read more

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณ[…]

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒

อาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชาดําเนินการกรอกผลการเรียนและยืนยันให้เรียบร้อย และจะต้องพิมพ์ บ.๔ และดําเนินการส่งให้คณะตรวจสอบและยืนยันผ่านระบบ (ผลการเรียนที่จะกรอกผ่าน ระบบจะต้องเป็นผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒ เท่านั้น ทั้งนี้ระบบการกรอกผลการเรียนออนไลน์ จะเปิดให้กรอกผลการเรียนเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจะปิดการกรอกข้อมูลและ ยืนยันข้อมูลในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

Read more

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขั้นตอนก[…]

Read more