การประชุมเพื่อประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้โครงการประชุม อบรม สัมมนา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

Read more

กิจกรรมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Apps for Education

ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว[…]

Read more