ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครบรอบ ๘ ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ คณาจารย์และบุคลากร[…]

Read more

การเสวนา เรื่อง “การรับมือกับสถานการณ์ในที่ทำงานและทางเลือกของพยาบาลมือใหม่ โดย ชุมนุมศิษย์เก่า

การเสวนา เรื่อง “การรับมือกับสถานการณ์ในที่ท[…]

Read more

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง การทำงานร่วมกับชุมชน”

อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได[…]

Read more

การบรรยาย เรื่อง “การเตรียมตัวสู่การเป็นพยาบาลมือใหม่ยุค New Normal” โดยคุณศศิธร ชำนาญผล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

การบรรยาย เรื่อง “การเตรียมตัวสู่การเป็นพยาบ[…]

Read more

บรรยายเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิต/วิชาชีพพยาบาล” ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาดล สีหพันธุ์ ได้ให้เกียรติมาบ[…]

Read more

บรรยาย เรื่อง “ทิศทางสาธารณสุขไทยในยุค New Normal” กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รั[…]

Read more