ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์

         คณะพยาบาลศาสตร์เดิมคือ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชกัฏอุบลราชธานี ไต้ก่อตั้งขึ้นตามแผนอุตมศึกษาระยะยาว ๓๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๔) และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ในการขยายการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงการตอบสนองนโยบายของรัฐที่มุ่งให้ประขาชนเข้าถึงบริการทางสุขภาทอย่างเสมอภาค ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไนคราวประชุมครั้งที่ ๒/’๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาตม พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลแสะสุขภาพ เป็นส่วนงานภายโน ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดมหาวิริทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระหรรงศึกษาธิการ

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีดำลังแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลแระสุขภาพ ที่ ๑๙๓๗/๒๕๕๑ เพื่อตำเนินการออกแบบองค์กรและการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่มีสถานะภาพเป็นหน่วยงานโนกำกับของรัฐ โตยการยกร่าง ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วางแผนเตรียมการในการจัดปัจจัยเกื้อหนุน การเตรียมการเรื่อง งบประมาณ การจัดหาอัตรากำลังโนระยะเริ่มดันของการตำเนินการ รวมทั้งปฏิบัติหนำที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

วันที่ ๓๑ ตุลาศม พ.ศ.๒๕๕๑ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๕๕๕๑ มีมติเห็นขอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และอนุมัติให้โครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็น “วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า“College of Nursing and Heath” โตยเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่จัดการศึกษาทำนองเดียวกับคณะมีการบริหารในลักษณะนอกระบบราชการ เพื่อให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด ภายโต้การกำกับ ควบตม และตูแลของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย โตยมี นางอวรรณ อุทัยเสน ตำรงตำแหน่งคณบดี  คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ส่งรายงานประเมินตบเองเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ ไปยังสภาการพยาบาลและได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒   และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒

วันที่ ๒๖ มีนาศม พ.ศ.๒๕๕๓ ในคราวประชุมสภามหาริทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเป็น “คณะพยาบาลศาสตร์” ใช้ซื่อภาษาอังกฤษว่า“Faculty of Nursing” ทั้งนี้เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ มีเป้าหมายในการบริหารที่ชัดเจน และเป็นการเปิดโอกาสทางทางการศึกษาให้ดับมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเปิดคณะใหม่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในอนาคต

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓  นางอรวรรณ อุทัยเสน ไต้ตาออกจากตำแหน่งคณบดี

วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดี  นางนภาตล สีหพันธุ์ ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชกัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗

            วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เห็นชอบแต่งตั้ง นาง นภาดล สีหพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง คณบดี โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ วรรคสอง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินรับรองสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงมีความพร้อมในด้านลักสูตร คณาจารย์ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ ที่จะเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(พย.บ.)หลักสูตร ๔ ปี ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๕

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  นางนภาตล สีหพันธุ์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย ดำรงตำแหน่ง คณบดี