วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 คณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตพยาบาล ที่สามารถผสมผสานศาสตร์ทางการ พยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริม สุขภาพ การให้คำปรึกษา ที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเอง และ มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิต

๒. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ได้องค์ความรู้ มาใช้ในการเรียนการสอนและการ บริการ วิชาการ

๓. บริการวิชาการ ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้ เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานและผสมผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลในการให้บริการ ด้านสุขภาพ