ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ของคณะพยาบาลศาสตร์

ปรัชญา

 มีปัญญา บูรณาการความรู้ เชิดชูคุณธรรม นำสู่ชุมชน

ปณิธาน

คณะพยาบาลศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีปัญญา มีความรู้ ดูแลชุมชนอย่างมีคุณธรรม

วัตถุประสงค์

๑. ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ สามารถ พัฒนาตนเองและมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตรวมทั้งสามารถปฏิบัติงานในสังคมและชุมชนได้

๒. ผลิตงานวิจัย สร้างนวัตกรรม ที่สามารถนำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และการบริการ วิชาการแก่ชุมชน

๓. ให้บริการวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพ แก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานและผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลในการให้บริการด้าน สุขภาพ

๕. เชื่อมประสานเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการพยาบาลและสุขภาพกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ง ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค

๖. เปิดโอกาสให้บุคคลในท้องถิ่นได้เข้าศึกษาและปลูกฝังให้บัณฑิตกลับไปพัฒนาท้องถิ่น