รับสมัครทุนช่วยงาน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงานประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความตั้งใจจะทำงานเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในครอบครัวจำนวน 100 ทุน ได้รับทุนให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชั่วโมงสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติ 100 ชั่วโมง
 ค่าตอบแทน   3000/100 ชั่วโมง                     
  รับสมัครตั้งแต่ระหว่างวันที่ 11 ถึง 20 ธันวาคม 2562         

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม