ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข)

  •   ส่งคำขอยกเลิกรายวิชาระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2563