อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Apps for Education

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Apps for Education

    ภายใต้โครงการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 20 มกราคม 2563 และ 27 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์   ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สาธุพันธ์

**ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์นำคอมพิวเตอร์มาด้วยนะครับ