กิจกรรมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Apps for Education

ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัด กิจกรรมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Apps for Education ภายใต้โครงการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สาธุพันธ์

ในการนี้อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 คณะพยาบาลศาสตร์

#งานพัฒนาบุคลากร