ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒

กําหนดเวลาส่งผลการเรียนนักศึกษา ภาคปกติ

๑.๑ อาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชาดําเนินการกรอกผลการเรียนและยืนยันให้เรียบร้อย และจะต้องพิมพ์ บ.๔ และดําเนินการส่งให้คณะตรวจสอบและยืนยันผ่านระบบ (ผลการเรียนที่จะกรอกผ่าน ระบบจะต้องเป็นผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒ เท่านั้น ทั้งนี้ระบบการกรอกผลการเรียนออนไลน์ จะเปิดให้กรอกผลการเรียนเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจะปิดการกรอกข้อมูลและ ยืนยันข้อมูลในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

๑.๒ ให้คณะพิจารณาผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน ถ้าเห็นชอบแล้วให้ยืนยันการส่งผล การเรียนในระบบ และลงนามใน บ.๔ แล้วส่ง ที่งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นอย่างช้า หากพ้นกําหนดดังกล่าว งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จะประมวลผล ของผู้ลงทะเบียนเรียนรายบุคคลแจ้งนักศึกษา รายวิชาที่ยังไม่ได้ดําเนินการกรอก และส่งผลการเรียนตามระบบ จะเข้าข่ายการส่งผลการเรียนล่าช้า

อ่านรายละเอียดคลิก