ขอเชิญร่วมการประชุมศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

http://www.nurse.ubru.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/poster.jpg

งานประชุมศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
Art and Science for Gerontology Caring in Thai Society
ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU)

1. จดหมายเชิญประชุม 
2. กำหนดการประชุม 
3. ใบสมัครเข้าประชุม 
4. ค่าลงทะเบียน : 1,500.00 บาท 
5. รับจำนวน : 120 คน 
6. หน่วยงานผู้จัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
7. สถานที่จัด : โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 
8. วันที่ประชุม : 6-7 มิถุนายน 2562
9. ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 23 เม.ย. ถึง 31 พ.ค. 2562 
10. สำรองห้องพักด้วยตนเองที่ โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี  โทร 045-241401