แจ้งผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิสถานพยาบาลใหม่

กองบริหารงานบุคคล แจ้งผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิสถานพยาบาลใหม่เพื่อรับบริการทางการแพทย์ หากประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถแจ้งความประสงค์ส่งแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.๙-o๒ ตามที่แนบมาพร้อมนี้) กองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสาร