การเตรียมตัวในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล

การเตรียมตัวในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4