กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2

อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึก 52 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ประสงค์ เพื่อพัฒนาระดับความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำผลงานทางวิชาการ และเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีความสามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน