ติดตามและสำรวจชาวบ้านในเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้นำคณาจารย์และบุคลากร ติดตามและสำรวจชาวบ้านในเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564