ติวเข้มออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ติวเข้มออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 และ 28 กุมภาพันธ์ 2564