อบรม “ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาวะอย่างยั่งยืน” หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อบรม “ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาวะอย่างยั่งยืน” หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมการอบรม “ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาวะอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทายาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งจัดให้มีกิจกรรม “ประเมินภาวะสุขภาพ ฟังข้อมูลธาตุเจ้าเรือน” การส่งเสริมทักษะดูแลสุขภาวะอย่างยั่งยืน การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ การสร้างความสุข และการดูแลสุขภาวะตามกลุ่มอาการผู้สูงอายุและการป้องกันภาวะสมองเสื่อม พร้อมศึกษาดูงานฟาร์มโคมนม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี