แบบฟอร์มทั่วไป

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี :

ลำดับที่ ชื่อรายการ ชนิดไฟล์
1 แบบฟอร์มขอติดป้ายประชาสัมพันธ์
2 แบบฟอร์มขอส่งจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายด่วนพิเศษ
3 แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม / ติดต่ออุปกรณ์
4 แบบฟอร์มจองห้องประชุม/สถานที่่จัดงาน
5 แบบฟอร์มคำร้องขอใช้ระบบ E-mail และระบบ Login Internet
6 แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการไอทีคลีนิก (ซ่อมบำรุง)
7 แบบฟอร์มการขอใช้ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Voice Over IP)
8 แบบฟอร์มขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ (Microsoft Volume License)
9 แบบฟอร์มขอลงทะเบียน Mac Address (เฉพาะอุปกรณ์ส่วนตัว) (สำหรับบุคลากร) (สำหรับนักศึกษา)
10 แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการ ระบบจัดการชั้นเรียน
11 แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
12 แบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิก User Account ระบบสารสนเทศ
13 แบบฟอร์มขอกระเป๋ายา และเวชภัณฑ์
14 แบบฟอร์มขอชุดยา และเวชภัณฑ์ สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ
15 แบบฟอร์มขอชุดยา และเวชภัณฑ์ประจำตู้ยา สำนักงาน/คณะ
16 แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
17 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการยานพาหนะ
18 แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมรถยนต์
19 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3ก)
20 แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
21 แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง (สำหรับหน่วยงานศูนย์/สำนัก/สถาบัน)
22 แบบฟอร์มค่าตอบแทนและค่าใช้สอย (สำหรับหน่วยงานศูนย์/สำนัก/สถาบัน)
23 แบบฟอร์มใบตรวจรับการจ้าง
24 แบบฟอร์มใบสำเคัญรับเงิน
25 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
26 แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไปราชการ
27 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
28 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
29 แบบฟอร์มขอพื้นที่เว็บไซต์
30 แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิก UBRU FITNESS

แบบฟอร์มระบบงานบุคลากร

ลำดับที่ ชื่อรายการ ชนิดไฟล์
1 ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย
2 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
3 แบบฟอร๋มแผนพัฒนาตัวเอง (ID Plan)
4 แบบฟอร์มกรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5 แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาและเบิกเงินของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (กศ.บป.)
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
7 แบบฟอร์มคำขอมีบัตร
8 แบบฟอร์มบันทึกคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการสถานที่ราชการ
9 แบบฟอร์มแบบใบลาอุปสมบท
10 แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนหน้าที่เวรปฏิบัติการ/ตรวจเวร
11 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาสวัสดิการเงินกู้ กองทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
12 แบบฟอร์มหนังสือขอลาออก
13 แบบฟอร์มหนังสือขอยกเลิกวันลา
14 แบบฟอร์มหนังสือขอลาพักผ่อน
15 แบบฟอร์มขอลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร
16 แบบฟอร์มบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการในเวลากลางคืน

แบบฟอร์มงานวิเทศสัมพันธ์

ลำดับที่ ชื่อรายการ ชนิดไฟล์
1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (Application for a work permit)
2 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Application for a remewal of a work permit)
3 คำขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน (Application for change or Addition)

แบบฟอร์มระบบการเรียนการสอน

ลำดับที่ ชื่อรายการ ชนิดไฟล์
1 แบบฟอร์มภาระงาน (ภาคปกติ)
2 เกณฑ์ภาระงาน และ มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน

แบบฟอร์มอื่นๆ

ลำดับที่ ชื่อรายการ ชนิดไฟล์
1 การกรอกข้อมูลตามพันธกิจ 9 พันธกิจ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานประจำปี งบประมาณ 2558
2 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ในการให้บริการชุมชน สำนักบริการวิชาการชุมชน