การจัดการความรู้ KM

การจัดการความรู้ คืออะไร ?

ปัจจุบันการจัดการความรู้ได้กลายเป็นวัฒนธรรมที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งเป็นยุคที่มีข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นอย่างมากมายส่งผลให้องค์กรต้องเปลี่ยนกรอบแนวคิดตลอดจนวิถีการทำงานใหม่เพื่อให้สามารถแข่งขันในสังคมโลกได้…

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้

เอกสาร ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้

รายงานการดำเนินโครงการ KM