งานประกันคุณภาพการศึกษา(QA)

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสาร ดาวน์โหลด
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2560
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559

รายงานการประเมินตนเอง

เอกสาร ดาวน์โหลด
SAR 2561
SAR 2560
SAR 2559