งานวิจัย

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

 

     

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Sliderผลการดำเนินงาน :

คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 13 เรื่อง ดังนี้

ลำดับอาจารย์ชื่อเรื่องบทความวารสาร
1อ. แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อชะลอโรคไตเรื้อรังในชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่นการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ: 2018 TCI ฐาน 1
ผศ. วราทิพย์ แก่นการ
2ผศ. วราทิพย์ แก่นการต้นทุนประสิทธิผลของ โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบพอเพียงในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในบริบทสังคมชนบทกึ่งเมือง จังหวัดยโสธร การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ: 2018 TCI ฐาน 1
3ผศ.บษพร วิรุณพันธ์ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคข้อเข่าเสื่อม และคุณภาพชีวิตของผู้หญิงวัยกลางคน จังหวัดอุบลราชธานีการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ: 2018 TCI ฐาน 1
ผศ. วราทิพย์ แก่นการ
4อ.สุทินี เสาร์แก้วผลของโปรแกรมการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้า ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ: 2018 TCI ฐาน 1
ผศ. วราทิพย์ แก่นการ
5ผศ. วราทิพย์ แก่นการผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรม การป้องกันภาวะน้ำาหนักเกินของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ในอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ: 2018 TCI ฐาน 1
6ผศ. วราทิพย์ แก่นการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน รอบอุทยานบึงบัว จังหวัดอุบลราชธานีวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี: 2018
TCI ฐาน 2
7ผศ.ดร.ไพรวัลย์ โคตรรตะการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้สูงสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในจังหวัดอุบลราชธานีวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ: 2018 TCI ฐาน 1
ดร. กชพงศ์สารการ
ดร.ปาริชาต รัตนราช
อ. ขวัญประภัสร จันทร์บุลวัชร์ อ.ยุทธชัย ไชยสิทธ์ิ
อ. เสาวนีย์ โสบุญ
อ. ภัชราภรณ์ วงศ์อาสา
8อ.ยุทธชัย ไชยสิทธ์ิการประเมินสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ: การประยุกต์ใช้ทางการพยาบาลJournal of Sakon Nakhon Hospita:2018
TCI กลุ่ม 2
9อ.มะลิสา งามศรีการศึกษาการรับรู้คุณภาพชีวิตตามหลักเศรฐษกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานีวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี: 2018
TCI ฐาน 2
10อ.เพ็ญศรี จิตต์จันทร์ผลของโปรแกรมการจัดการอาการเหนื่อยล้าของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไม่ได้รับการบำบัดทดแทนไตวารสารพยาบาลทหารบก 2018 TCI ฐาน 1
นางสาวธีรนุช ยินดีสุข
อาจารย์ดร.พิชา คนกาญจน์
11ดร.กชพงศ์ สารการรูปแบบการดูแลสุขภาพเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วารสารกองการพยาบาล, 2018 45(2) TCI ฐาน 1
12อ.สุทินี เสาร์แก้วปัจจัยที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.วารสารศรีวนาลัย, 8(2), 27-38. TCI ฐาน 2
13ผศ. ปิยะนันท์ นามกุลปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัย, 8(2), 27-38. TCI ฐาน 2

 

 

กราฟเปรียบเทียบปี พ.ศ.2559 – 2561

 

 

 

 

 

ตารางการให้คำปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรม

การรับรองคุณภาพtci ฐาน 1 และ 2

ที่เรื่องชนิดไฟล์ดาวน์โหลด
1วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพtci1-2562 ไฟล์ pdfคลิก
2วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพtci2-2562 ไฟล์ pdfคลิก

สืบค้นทรัพยากรของคณะพยาบาลศาสตร์EBSCO Discovery Service (EDS)

บริการ Single Search สืบค้นทรัพยากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ที่บอกรับ และบริการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด (ILL) 
EBSCO Discovery Service (EDS) :

 สืบค้นทรัพยากรของคณะพยาบาลศาสตร์
EBSCO Discovery Service (EDS)
 

 

  
 

ฐานข้อมูลออนไลน์ สกอ. 

บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน การดำเนินการในปัจจุบันได้ดำเนินการ migrate ข้อมูลจากระบบเดิม เข้าสู่ระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการจัดอบรมการใช้งาน การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้กับสมาชิกใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเอกชน หน่วยงานอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้และต้องการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ให้สังคม เพื่อให้สังคมได้นำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เดิม และพัฒนาประเทศต่อไป. คู่มือคลิก

เข้าสู่คลิก TDC : Thai Digital Collection

     ฐานข้อมูลสือค้นงานวิจัย

   

     ฐานข้อมูลสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์

     สำหรับนักศึกษา