งานวิชาการ

ระบบบริหารงานวิชาการ

ปฏิทินฝ่ายวิชาการ

    คลิกเพื่ออ่านปฏิทินวิชาการ

ดาวน์โหลดฝ่ายวิชาการ

เรื่อง ชนิด ดาวน์โหลด ผู้เขียน
กำหนดการตอบแบบประเมินการสอนรายวิชา-ภาคการศึกษาที่-1-ปีการศึกษา-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
กำหนดการตอบแบบประเมินการสอนรายวิชา-ภาคการศึกษาที่-2-ปีการศึกษา-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
กำหนดการตอบแบบประเมินการสอนรายวิชา-ภาคการศึกษาที่-3-ปีการศึกษา-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
กำหนดการลงทะเบียนเรียน-ภาคการศึกษาที่-1-ปีการศึกษา-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
กำหนดการลงทะเบียนเรียน-ภาคการศึกษาที่-2-ปีการศึกษา-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
กำหนดการลงทะเบียนเรียน-ภาคการศึกษาที่-3-ปีการศึกษา-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
กำหนดการส่งผลการเรียน-ภาคการศึกษาที่-1-ปีการศึกษา-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
กำหนดการส่งผลการเรียน-ภาคการศึกษาที่-2-ปีการศึกษา-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
กำหนดการส่งผลการเรียน-ภาคการศึกษาที่-3-ปีการศึกษา-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
ตารางเรียนปี3-ตารางที่1-2-ภาคการศึกษาที่-1-ปีการศึกษา-2561-จำนวน-8-สัปดาห์-ยังไม่มีลายเซ็น แฟ้ม pdf คลิก admin
ตารางเรียน-ปี4-ภาคการศึกษาที่-1-ปีการศึกษา-2561-ยังไม่มีลายเซ็น แฟ้ม pdf คลิก admin
ตารางสอบปลายภาค-1-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
ตารางสอบปลายภาค-2-2562 แฟ้ม pdf คลิก admin
ตารางสอบปลายภาค-3-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา-ภาคการศึกษาที่-1-ปีการศึกษา-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา-ภาคการศึกษาที่-3-ปีการศึกษา-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
ปฏิทินการเรียนการสอน-ภาคการศึกษาที่-1-ปีการศึกษา-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
ปฏิทินการเรียนการสอน-ภาคการศึกษาที่-2-ปีการศึกษา-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
ปฏิทินการเรียนการสอน-ภาคการศึกษาฤดูร้อน-ปีการศึกษา-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
ปฏิทินปฏิบัติงาน-ฝ่ายวิชาการ-ปีการศึกษา-61 แฟ้ม pdf คลิก admin
ระเบียบการโอนผลการเรียน-พ.ศ.2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
สถิติผู้สำเร็จการศึกษา-ปีการศึกษา-2561 แฟ้ม pdf คลิก admin
แผนจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แฟ้ม pdf คลิก admin
การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ก.พ. แฟ้ม pdf คลิก admin