งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการวันที่สถานะ
กิจกรรมที่ 1 ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

สอ.(หญิง) ณัฐธยาน์ วิสารพันธ์
ผศ. วิลาวัณย์ อาธิเวช
28 ธันวาคม 2561ดำเนินการเรียบร้อย
กิจกรรมที่ 2 ทำบุญโรงทาน และ จิตอาสา ณ. วัดหนองป่าพง
อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี
อ .เพ็ญศรี จิตต์จันทร์
นางสาว ชลิตตา เท่าสิงห์
14 มกราคม 2562ดำเนินการเรียบร้อย
กิจกรรมที่ 3 รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ อ. แพรวทิพย์ สุธีรประเสริฐ
นางสาว ชลิตตา เท่าสิงห์
5 เมษายน 2562ดำเนินการเรียบร้อย
กิจกรรมที่ 4 สืบสานประเพณีเทศกาลเข้าพรรษาอ. ภัชราภรณ์ วงศ์อาสา
ผศ. วิลาวัณย์ อาธิเวช
6 กรกฎาคม 2562ดำเนินการเรียบร้อย
กิจกรรมที่ 5 สืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญของชาติ
อ. จิรนันท์ จินดาชาติ
นางสาว ชลิตตา เท่าสิงห์
ตลอด 4 ไตรมาสอยู่ระหว่างดำเนินการ