รับรางวัลเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบด[…]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้ใบประกาศนียบัตรประกาศผลโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม 2020

–ขอแสดงความยินดีกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยา[…]

Read more

ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์ และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เ[…]

Read more

ติวเข้มออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ติวเข้มออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้[…]

Read more

ติดตามและสำรวจชาวบ้านในเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มห[…]

Read more