ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยฯ งบประมาณเงินรายได้ 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การอนุมั[…]

Read more

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มห[…]

Read more

การประชุมเพื่อประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้โครงการประชุม อบรม สัมมนา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1 เเฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายชื่อผู้มีสิท[…]

Read more

กิจกรรมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Apps for Education

ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว[…]

Read more

กำหนดจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำ[…]

Read more

จิตอาสาคณะพยาบาลศาสตร์ ทำกิจกรรมจิตอาสาและจัดโรงทานแจกอาคารและเครื่องดื่ม แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานกตัญญุตาบูชาคุณ 102 ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหา[…]

Read more