ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

     

   hot-icon thumb    คณะพยาบาลศาสตร์

         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  ได้กำหนดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ

      นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 

 

      โดยมีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

      ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558

       ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ (52-416)

       เวลา 13.00 น. จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

       เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังหนังสือที่แนบนี้

 

       **ดาวน์โหลดหนังสือ

            เชิญประชุมผู้ปกครอง**

 

    และในวันที่ 24 - 29 กรกฎาคม 2558 

  ได้กำหนดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม

    สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

     1. เตรียมความพร้อมและส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้และการใช้ชีวิต

         ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

     2. เตรียมความรู้พื้รฐานทางวิชาชีพพยาบาล

     3. พัฒนาบุคลิกภาพให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

     4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในระบบการเรียนรู้

         ด้วยตนเอง

     5. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นทางวิชาการ

     6. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษทั้งในเรื่องการเรียน

         และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

     7. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในอนาคต

     8. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนักศึกษา พี่น้อง

         และคณาจารย์

 

     *** โดยให้นักศึกษาใหม่ ดาวน์โหลดรายละเอียด

           โครงการ ตามเอกสารที่แนบมานี้  

           สำคัญมากสำหรับนักศึกษา ใหม่ ***

 

 

    * หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษา

          เข้าร่วมโครงการ  พร้อมกำหนดการ

      * แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

      * การเตรียมตัวเข้าหอพัก   

 

https://www.facebook.com/nurse.ubru.ac.th?ref=hl

 

         

       

วิดีทัศน์แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

arrowวิดีทัศน์แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design By NewWPThemes