ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์


ctamli blueคณะพยาบาลศาสตร์ เดิมคือ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ก่อตั้งขึ้นตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการขยายการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงการตอบสนองนโยบายของรัฐที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางสุขภาพอย่างเสมอภาค ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 จึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการ
li blue วันที่ 16 กรกฎาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีคำสั่งที่ 1937/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เพื่อดำเนินการออกแบบองค์กรและการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่มีสถานะภาพเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ โดยการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วางแผนเตรียมการในการจัดปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ การเตรียมการเรื่องงบประมาณ การจัดหาอัตรากำลังในระยะเริ่มต้นของการดำเนินการ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
li blue วันที่ 31 ตุลาคม 2551 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551 ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และอนุมัติให้โครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็น “วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า College of Nursing and Health” โดยเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่จัดการศึกษาทำนองเดียวกับคณะ มีการบริหารในลักษณะนอกระบบราชการ เพื่อให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด ภายใต้การกำกับ ควบคุม และดูแลของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย โดยมี นางอรวรรณ อุทัยเสน ดำรงตำแหน่งคณบดี
li blue คณะพยาบาลศาสตร์ได้ส่งเอกสารเพื่อขอรับรองสถาบันไปยังสภาการพยาบาลและได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28ธันวาคม 2552
li blue วันที่ 26 มีนาคม 2553 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็น “คณะพยาบาลศาสตร์” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ Faculty of Nursing” ทั้งนี้เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ มีเป้าหมายในการบริหารที่ชัดเจน และเป็นการเปิดโอกาสให้กับมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเปิดคณะใหม่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพในอนาคต
li blue วันที่ 30 มิถุนายน 2553 นางอรวรรณ  อุทัยเสน ได้ลาออกจากตำแหน่งคณบดี
li blue วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดี ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2547
li blue วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  6/2553 เห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์นภาดล สีหพันธุ์ เป็นคณบดี และได้มีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 วรรคสอง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
li blue ปี 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับหนังสือตอบรับจากสภาการพยาบาล อ้างถึงหนังสือที่ สภ.พ. 01/05/043 ลงวันที่ 19 มกราคม 2554 โดยสภาการพยาบาล แจ้งรับทราบการดำเนินการขอหารือการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ อ้างถึงจดหมายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ศธ.0547.14/035 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ซึ่งในเนื้อความแจ้งแก่สภาการพยาบาลว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีมติเร่งรัดให้คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการจัดทำหลักสูตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และเตรียมการรับรองสถาบันให้ครบถ้วน ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล โดยคาดว่าจะเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและรายงานการประเมินตนเองเพื่อการขอรับรองสถาบันการศึกษาต่อสภาการพยาบาลในเดือนเมษายน 2554 เพื่อดำเนินการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2555
li blue วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 คณะพยาบาลศาสตร์นำส่งเอกสารรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
li blue วันที่ 1 ธันวาคม 2554 สภาการพยาบาลโดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินรับรองสถาบันฯเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินรับรองสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
li blue คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

li blue คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาลประจำปี 2561-2564

li blue ปี 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาดล สีหพันธุ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีฯ สภามหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และความในข้อ 10 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2561 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สภามหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้ง อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย   ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design By NewWPThemes