ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


li blue ปรัชญา

   “มีปัญญา บูรณาการความรู้ เชิดชูคุณธรรม นำสู่ชุมชน”


li blue ปณิธาน

   “คณะพยาบาลศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ที่มีปัญญา มีความรู้ ดูแลชุมชนอย่างมีคุณธรรม

 

li blue วิสัยทัศน์  

  “คณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่สามารถผสมผสานศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพการให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม”


li blue พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพสามารถพัฒนาตนเองและมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิต
2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ได้องค์ความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
3. บริการวิชาการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานและผสมผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลในการให้บริการด้านสุขภาพ

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design By NewWPThemes