arrowบริการวิชาการ


   
  li blue โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
   
 


sp5401


๑. โครงการ "กำลังใจในพระราชดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

ณ เรือนจำกลาง จังหวัดอุบลราชธานี


sp5404


๒. โครงการรวมน้ำใจราชภัฏช่วยน้ำท้วม วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

ณ โรงเรียนบุงกะแซว ต.คำน้ำแซบ อ.วารินทร์ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


sp5405


๓. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว วันที่ ๒๔ กันยายน

ณ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติบ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

   
   
  li blue โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   
 

sp5502


๑. โครงการขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย อ.ตระการพืชผล

และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี


sp5504


๒. โครงการปันรักและน้ำใจสู่น้องๆ ตำรวจตระเวนชายเแดน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน

๒๕๕๕ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคำสะอาด ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี


sp5506

๓. โครงการให้ความรู้และบริการสุขภาพเนื่องในวันสำคัญ (วันลอยกระทง)

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

   
   li blue โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [เอกสารเพิ่มเติม] new1
 

 child project

๑.โครงการ “ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

service1

 

service2

 ๒.โครงการ “สายใยรักแห่งครอบครัว” ณ ห้องศาลาเอนกประสงค์ วัดหนองขอน

ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

service3 

service4

๓.โครงการ “ค่ายอาสาฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี ๒๕๕๖”ณ บ้านฮ่องอ้อ

ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี วันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes