ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

 

คณะกรรมการหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

อาจารย์ ดร.กชพงศ์ สารการ

ประธานหลักสูตร

 

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนันท์ นามกุล

ประธานหลักสูตร

 

.สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 

 

             

 อาจารย์สุทินี เสาร์แก้ว

ประธานหลักสูตร

            

สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

 

 

 

             

อาจารย์ประกายรุ่ง จวนสาง

ประธานหลักสูตร

         

 สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

 

 

             

 อาจารย์ขวัญประภัสร จันทร์บุลวัชร์

ประธานหลักสูตร

 

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 

 

   

 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เอกสาร 

 

การเข้าศึกษา

 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของผู้เรียน เอกสาร

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design By NewWPThemes