li blue ผลงานวิจัย


li blue  ข้อมูลทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 

 ลำดับ รายชื่อผู้วิจัย ผลงานวิจัย                  ปีงบประมาณ
1.  อาจารย์นภาดล สีหพันธุ์ 1. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการสร้างเสริมสุขภาพด้านการนวดพื้นฐาน  2553
    2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานบนพื้นฐานหลักธรรมมาภิบาลของบุคลากร  2553
    3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการจัดอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น)   2553 
    4. คุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพตามความต้องการของสังคมในเขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๓  2555
    5. ผลของสื่อสุขภาพต่อความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการในชุมชนกึ่งชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖  2556
    6. การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  2556
 2. อาจารย์สุทินี เสาร์แก้ว 1. พฤติกรรมเสี่ยงและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพของวัยรุ่น กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 

 2555
    2. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาชีวิตกับสุขภาพ สอนโดย คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 2555
    3. พฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์: กรณีศึกษาตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี  2556
 3. อาจารย์ปาริชาต รัตนราช    
 4. อาจารย์ไพวัลย์ โคตรตะ    
 5. อาจารย์วิลาวัณย์ อาธิเวช    
 6. อาจารย์ปิยะนันท์ นามกุล    
 7.  อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย    
 8. อาจารย์ดรุณี ใจสว่าง 1. พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  2553
    2. ความต้องการบริการสุขภาพของบุคลากรทุกระดับและนักศึกษาในหน่วยบริการปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  2555
    3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ  2556
9. อาจารย์ ส.อ.(หญิง) ณัฐธยาน์ วิสารพันธ์    
10. อาจารย์ประกายรุ่ง จวนสาง 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  2552
    2. ความต้องการบริการสุขภาพของบุคลากรทุกระดับและนักศึกษาในหน่วยบริการปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  2555
    3. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังของบุคคลวัยผู้ใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี  2556
    4. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยน้อมนำระบบสุขภาพอเพียงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  2556
 11. อาจารย์ ดร.กชพงศ์ สารการ   1. ผลของกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษาต่อภาระการดูแลของผู้ปกครองเด็กออทิสติกในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่  2556
    2. การประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13  2554
    3. Effectiveness of a Transitional Care Program for Persons with Schizophrenia  2555
    4. ผลของโปรแกรมการบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลเด็กออทิสติก ในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่  2554
    5. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับความคิดสร้างสรรค์ด้านบริหารของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2555
    6. การพัฒนารูปแบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  2554
    7. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อแหล่งพลังอำนาจ ความมีคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทหญิง.  2557
    8. การพัฒนารูปแบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเภทสำหรับครอบครัวโดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  2556
    9. การประเมินผลหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำบัดความคิดและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้าสำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ  2556
    10. การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  2557
 12. อาจารย์วราทิพย์ แก่นการ 1. การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเครือข่ายเขต ๑๓  ปี  2552
    2. การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง  ๗  จังหวัดและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  2553
    3. การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ  ปัญหาและภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่ อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ตำบลเมืองศรีไคและอบต.บัววัด อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  2553
    4. การศึกษาปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือในวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ ๒  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  2554
    5. การประเมินผลโครงการน้อมนำระบบสุขภาพพอเพียงเพื่อการป้องกันภาวะทุโภชนาการ ในเด็กนักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านปากลา  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 2555
    6. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยน้อมนำระบบสุขภาพอเพียงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2556
13. อาจารย์เสาวนีย์ โสบุญ    
14. อาจารย์ขวัญประภัสร จันทร์บุลวัชร์    
15. อาจารย์หงษ์ บรรเทิงสุข    
16. อาจารย์บษพร โตหนึ่ง    

logon thumb เอกสารเพิ่มเติม


           
    li blue คณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม      
    li blue แผนการปฏิบัติการ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ปีงบประมาณ 1/2556      
    li blue แนวทางปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน      
    li blue โครงการพัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556      
   

li blue  โครงการพัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557

  li blue  โครงการพัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
     
    li blue จรรยาบรรณนักวิจัย      
   

li blue ข้อมูลทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ 2556 

  ข้อมูลทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ 2557

  ข้อมูลทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ 2558

            จํานวนงบประมาณวิจัยเปรียบเทียบงบประมาณที่เสนอขอและได้รับจัดสรร

        จํานวนงบประมาณวิจัยจําแนกตามประเภทการวิจัย

        สถานภาพของการดําเนินงานวิจัยของอาจารย์ 

        จํานวนโครงการและงบประมาณวิจัยจําแนกตามกลุ่มเรื่องการวิจัย ปี การศึกษา 2555

        จํานวนโครงการและงบประมาณวิจัยจําแนกตามกลุ่มเรื่องการวิจัย ปี การศึกษา 2556

        จํานวนโครงการและงบประมาณวิจัยจําแนกตามกลุ่มเรื่องการวิจัย ปี การศึกษา 2557

        จํานวนโครงการและงบประมาณวิจัยจําแนกตามกลุ่มเรื่องการวิจัย ปี การศึกษา 2558

        ค่าเฉลี่ยของงบประมาณวิจัยที่ได้รับจัดสรรต่อจํานวนอาจารย์

        บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

        บทความวิจัยที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

             ข้อมูลทุนวิจัยแยกตามรายชื่ออาจารย์

     
    li blue  แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการการพัฒนาวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2558       
    li blue  ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัย  [รายละเอียดเพิ่มเติม]       
    li blue  การสังเคราะห์งานวิจัย [รายละเอียดเพิ่มเติม]       

           

    สำเนา   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิต

และพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2

 

Project consult

      ให้คำปรึกษาโดย

อาจารย์ ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต

มือถือ 087-2227369

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes