arrowข้อมูลนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์


 

 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๔๑ คน

 

นักศึกษาชั้นปีที่ จำนวน ๓๙ คน

 

นักศึกษาชั้นปีที่ จำนวน ๖๐ คน

 

นักศึกษาชั้นปีที่ จำนวน ๔๘ คน

 

                                    รวม ๑๘๘ คน

 

 

รายชื่อนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชั้นปีที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ลำดับ                       รหัสนักศึกษา                      ชื่อ-สกุล   

$1๑.                      ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๐๑               นางสาวกมลวรรณ จำปาหอม            

$1๒.                      ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๐๒               นางสาวกรรณิกา ไชยกาล  

$1๓.                      ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๐๔               นางสาวกาญจนาพร  การะเกษ         

$1๔.                      ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๐๗               นางสาวขนิษฐา ทองไทย     

$1๕.                      ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๑๐               นางสาวจิตมณี สังขะพงษ์   

$1๖.                      ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๑๔               นางสาวชุดาภรณ์ สุขแสวง 

$1๗.                      ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๑๖               นางสาวดวงกมล  ขันตี        

$1๘.                      ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๑๗               นางสาวธัญวรรณ ครองเชื่อ

$1๙.                      ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๑๘               นางสาวนฤมล  เวทะเรียะ   

$1๑๐.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๒๒               นางสาวพนิดา  ปรางศรี      

$1๑๑.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๒๖               นางสาวรัชนีกร  สุดดี           

$1๑๒.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๒๗               นางสาววิภาพร  ประสาร    

$1๑๓.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๒๘               นางสาววิภาพร  ศรีโยหะ    

$1๑๔.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๒๙               นางสาวศรสรรค์  กะการดี  

$1๑๕.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๓๐               นางสาวศศิธร ด้วงนิล          

$1๑๖.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๓๑               นางสาวสใบพร  วงษ์คูณ     

$1๑๗.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๓๒               นางสาวสุกัญญา ปรุโปร่ง   

$1๑๘.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๓๓               นางสาวสุธิดา ธนาคุณ        

$1๑๙.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๓๕               นางสาวสุภัทรา   แปนบ้าน  

$1๒๐.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๓๖               นางสาวสุภาพร  สายพันธ์  

$1๒๑.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๓๗               นางสาวสมาลี  วงศ์เสนา    

$1๒๒.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๓๘               นางสาวสุมิตรา  โสระเวช    

$1๒๓.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๔๓               นางสาวอัญธิกา อุตสาหะ   

$1๒๔.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๔๘               นางสาวนิภาพร  สุขเสริม    

$1๒๕.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๔๙               นางสาวสุดารัตน์  ทองแดง  

$1๒๖.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๕๐               นางสาวจิราพร  สุดทาวัน    

$1๒๗.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๕๑               นางสาวแสงนภา  แสงห้าว  

$1๒๘.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๕๒               นางสาวพัชรินทร์  ศรีสุธรรม

$1๒๙.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๕๓               นางสาวจิตรา   ผาลีพัฒน์   

$1๓๐.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๕๔               นางสาวขนิษฐา สถานพงษ์ 

$1๓๑.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๕๕               นางสาวจิรันตน์  ยืนยาว      

$1๓๒.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๕๖               นางสาวหัทยา    ภูนะ           

$1๓๓.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๕๗               นางสาววิลาลักษณ์  สุโยธา

$1๓๔.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๕๘               นางสาวจุฬารัตน์  วงษาสันต์              

$1๓๕.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๕๙               นางสาวทิพย์มณี  พรมรินทร์               

$1๓๖.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๖๑               นางสาวอุไรทิพย์  สายสุดตา              

$1๓๗.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๖๒               นางสาวกิตติรัตน์  นามแก้ว

$1๓๘.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๖๓               นางสาวทัศนีย์  แก่นท้าว     

$1๓๙.                ๕๗๑๒๕๓๑๐๑๖๔               นางสาวอารียา มูลนิทา       

รายชื่อนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ลำดับ             รหัสนักศึกษา                ชื่อ-สกุล   

๑.            ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๐๑               นางสาวกนกวรรณ ป้องกัน 

๒.            ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๐๒               นางสาวกมลรัตน์ อุดร         

๓.            ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๐๓               นางสาวเกษทิพย์ สังสัมฤทธิ์               

๔.            ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๐๔               นางสาวจรินทร์พร ภูไชยัง    

๕.            ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๐๕               นางสาวจิฑาภรณ์ โพธะเลศ               

๖.            ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๐๖               นางสาวจิตรลดา ทองสาย  

๗.            ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๐๗               นางสาวจิราภา ศรีสุพรรณ์  

๘.            ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๐๙               นางสาวจุลัยรัตน์ พรมมาอินทร์          

๙.            ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๑๑               นางสาวชนิดา รวมบุญ                        

๑๐.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๑๒               นางสาวชนิดา ศรีมาศ                         

๑๑.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๑๔               นางสาวโชติรส ศรัทธาพันธ์                

๑๒.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๑๕               นางสาวทิฆัมพร พิมาทัย                     

๑๓.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๑๖               นางสาวทิพวรรณ จันใด                      

๑๔.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๑๗               นางสาวนราธิป เปี่ยมมา                     

๑๕.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๑๘               นางสาวนริพร ภาระเวช                       

๑๖.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๑๙               นางสาวนาวาทิพย์ สานนท์                 

๑๗.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๒๐               นางสาวนิตยา จันลา                           

๑๘.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๒๑               นางสาวนิรมล บุญอุ้ม                          

๑๙.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๒๒               นางสาวเนตรนภา ทุมเสน   

๒๐.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๒๓               นางสาวบุษบาพร สอนจันทร์               

๒๑.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๒๔               นางสาวบุษรินทร์ ทอดแสน                 

๒๒.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๒๕               นางสาวปริมสุดา เพ็ชรสีสุข                

๒๓.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๒๖               นางสาวปิณิตตา ศรีพรม                     

๒๔.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๒๘               นางสาวพัชราวรรณ ร่วมใจ                 

๒๕.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๒๙               นางสาวพัชรี ผิวหอม                            

๒๖.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๓๐               นางสาวเพ็ญนภา หวังสุข                    

๒๗.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๓๑               นางสาวมัยนา ชาญสมร                     

๒๘.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๓๒               นางสาวเมธิณี ศรีดา                            

๒๙.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๓๓               นางสาวยลดา เชิดฉาย                       

๓๐.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๓๔               นางสาวยลดา พิมพาวัฒน์                 

๓๑.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๓๕               นางสาวยุพาภรณ์ ป้องโล่ห์                 

๓๒.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๓๖               นางสาววนิศา สว่างอารมณ์                               

๓๓.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๓๘               นางสาววัชรี มหายาโน                        

๓๔.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๓๙               นางสาววิภาวดี ศรีบุรมย์                     

๓๕.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๔๐               นางสาวศนิวรรณ ศรีมงคล                 

๓๖.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๔๑               นางสาวศิริภรณ์ บุตรเสมียน                               

๓๗.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๔๓               นางสาวสมฤทัย กาญจนเสน                              

๓๘.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๔๔               นางสาวสุกัลยา อาจภักดี                    

๓๙.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๔๖               นางสาวสุนันธิดา พวงยอด                 

๔๐.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๕๐               นางสาวอารียา นนทวงษ์                     

๔๑.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๕๑               นายชวรุจน์ สายสีแก้ว                         

๔๒.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๕๔               นางสาวกาญดา พุนนิกุล                    

๔๓.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๕๕               นางสาวนภาลัย พลแก้ว                      

๔๔.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๕๖               นางสาวปิยะนุช ไชยเสนา                   

๔๕.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๕๗               นางสาวรสรินทร์ ทองพูน                     

๔๖.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๕๘               นางสาวอุมาพร แก่นจันทร์                  

๔๗.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๕๙               นางสาววัชราภรณ์ สีทอง                    

๔๘.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๖๐               นางสาวสุธาสินี ผายทอง                    

๔๙.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๖๑               นางสาวนุชรีย์ วิเศษพงษ์     

๕๐.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๖๒               นางสาวชลิตา บุตะวงศ์       

๕๑.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๖๓               นางสาวสุฑามาศ ศรีหล้า   

๕๒.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๖๔               นางสาวสุพรรษา จำปา       

๕๓.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๖๕               นางสาวนิธิกานต์ คำกระจาย             

๕๔.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๖๖               นางสาวพรพิไล สีหะวงษ์    

๕๕.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๖๗               นางสาวหทัยรัตน์ ราษฎรศักดิ์            

๕๖.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๖๙               นางสาวกีรติ ศิริจันทร์          

๕๗.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๗๐               นางสาวสุนีรัตน์ กัณฐัศว์กำพล          

๕๘.         ๕๖๑๒๕๓๑๐๑๗๑               นางสาวฤทัยชนก บุญสูง     

รายชื่อนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ลำดับ             รหัสนักศึกษา                ชื่อ-สกุล   

๑.            ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๐๑               นางสาวทิพนุกูล บุญธรรม  

๒.            ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๐๒               นางสาวสุดารัตน์ ภูมิศรีจันทร์             

๓.            ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๐๓               นางสาวขนิษฐา ชอบงาม     

๔.            ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๐๔               นางสาวจุฑามาศ  เจริญกิจไกรเกษม

๕.            ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๐๕               นางสาวศุภักษร เขียวสวัสดิ์

๖.            ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๐๖               นางสาวจันทร์เพ็ญ แก่นการ               

๗.            ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๐๗               นางสาวอันนา อ่อนคำ         

๘.            ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๐๘               นางสาวปวันรัตน์ เข็มพันธ์  

๙.            ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๑๐               นางสาวสุภาวดี ศรีคำ         

๑๐.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๑๑               นางสาวศรีสุดา ชวดพงษ์    

๑๑.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๑๓               นางสาวจรัสพร มีแก้ว          

๑๒.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๑๔               นางสาวมานิตา เวียงสิมา   

๑๓.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๑๕               นางสาวกนกวรรณ บุญสิงห์

๑๔.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๑๖               นางสาวชลธิดา ชัยพร         

๑๕.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๑๗               นางสาวมณีวรรณ์ หนองขุ่นสาร         

๑๖.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๑๘               นางสาวชลิตา มนทอง         

๑๗.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๒๑               นางสาวณัฐธิดา ฉายแสงจันทร์          

๑๘.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๒๒               นางสาวศุภรา ทอดแสน       

๑๙.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๒๔               นายวิริทธิ์พล ฮดบุญเรือง    

๒๐.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๒๖               นางสาววชิราณี ประชาชัย  

๒๑.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๒๗               นายสิทธิศักดิ์ ทองทำ           

๒๒.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๒๘               นางสาวอรณี จันทร์เอี่ยม     

๒๓.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๒๙               นางสาวปิยวรรณ ชายทอง  

๒๔.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๓๐               นางสาวอังคณา ผิวทอง      

๒๕.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๓๒               นางสาวเจิดจรัส ลิ้มละมัย   

๒๖.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๓๔               นางสาวยุภาพร บัวแก้ว       

๒๗.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๓๕               นางสาวสุฑาทิพย์ ใหมคำ   

๒๘.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๓๘               นางสาวจารุภรณ์ อนุรมย์    

๒๙.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๓๙               นางสาวณัฐญา ตั้งพิทักษ์ไกร             

๓๐.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๔๐               นางสาวปนัดดา สาธิสุข      

๓๑.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๔๑               นางสาวปริชาติ จันทะมาศ  

๓๒.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๔๒               นางสาวมานิตย์ชา จักรไชย

๓๓.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๔๓               นางสาววิรัญญา บุญจอง    

๓๔.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๔๔               นางสาวปภัสรา ศรีแสง        

๓๕.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๔๕               นางสาวจิราภรณ์ ดวงแก้ว  

๓๖.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๔๗               นายราชเมฆินทร์ จันพิลา    

๓๗.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๔๘               นางสาวศศีธร บุญทศ          

๓๘.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๔๙               นางสาวเธียรธิดา บุญเพศ  

๓๙.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๕๐               นางสาวนพมาศ สุวรรณกูฎ

๔๐.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๕๑               นางสาวภัทราภรณ์ เส็งตากแดด        

๔๑.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๕๒               นางสาวจิราวรรณ อัฒจักร 

๔๒.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๕๔               นางสาวนริศรา อุ่นแก้ว        

๔๓.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๕๕               นางสาววิภาดา สุบิน           

๔๔.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๕๖               นายศราวุฒิ ปลื้มใจ             

๔๕.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๕๗               นางสาวอัจฉราภรณ์ วรรณพฤกษ์      

๔๖.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๕๘               นางสาวภัสสร มิ่งบุญประสาน            

๔๗.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๕๙               นางสาววินิตา ศิริจันทร์       

๔๘.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๖๐               นางสาวปิยะพร สมฤาแสน 

๔๙.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๖๑               นายอนุลักษณ์ ตุ้มทอง         

๕๐.         ๕๕๑๒๕๓๑๐๐๖๒               นางสาววรรษมน จำศักดิ์     

 

 High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes