ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำชี้แจง การประเมินฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ

Login  
Password